Waar kunnen we u mee helpen?
"Wij hebben specialisten voor elke dienst"

Vaneveld Bewindvoering heeft jarenlange ervaring op het gebied van Beschermingsbewind, Mentorschappen en Curatele. Lees hieronder verder wat deze maatregelen betekenen en hoe wij u kunnen helpen. Voor onze werkwijze verwijzen we u naar onze pagina ‘onze werkwijze’. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan voor u klaar.

Wat houden curatele, bewind en mentorschap precies in?

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. 

De maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen.
De maatregelen kunnen wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Als u zich afvraagt welke maatregel moet worden genomen, moet u precies nagaan waarvoor u de maatregel wilt aanvragen.
Er is een groot verschil tussen de drie maatregelen.

Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.
Bij een bewind of een mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf, zonder toestemming van de bewindvoerders of kantonrechter, een testament maken. Het bewind is een financiële maatregel.

Gaat het om financiële handelingen die iemand niet (meer) kan overzien, dan is een bewind in beginsel een voldoende maatregel.

Als iemand alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand.
De betrokkene kan dan zelf de financiële zaken blijven behartigen, of dat door familieleden laten doen.

Als u vindt dat u voor iemand een maatregel moet vragen, is het goed om daarbij het volgende te bedenken. Ook zonder een curatele of een bewind kunnen geld en goed vaak uitstekend worden beheerd, bijvoorbeeld door het tijdig verlenen van een volmacht. En bepaalde familieleden kunnen volgens de wet ook een beslissing over een medische behandeling nemen als er geen curator of mentor.

U moet dus goed nagaan of de maatregel die u wilt vragen, echt nodig is. Verder is het niet zo dat de dokter, het tehuis, de instelling of anderen pas met u praten als u curator, bewindvoerder of mentor bent. De instelling overlegt ook met de familie over een behandeling als er geen curator of mentor is.

Beschermingsbewind

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door uiteenlopende redenen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene.

De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, (licht) verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik.

Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheiden kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Hoofdtaken

Taken Bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank, sector kanton.

Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat bij de goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, bijvoorbeeld een huis, de bewindvoering en de naam van de bewindvoerder worden vermeld. Op de internetsite www.rechtspraak.nl kunt u aanvullende informatie vinden over de taken van de bewindvoerder.

Hoofdtaak

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd.Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene.
Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn verzorging. 

Wanneer de betrokkene wil beschikken – zoals de wet dat noemt – over iets dat onder bewind is gesteld, moet hij de medewerking hebben van de bewindvoerder.
De betrokkene kan een goed dat onder bewind staat bijvoorbeeld niet geldig verkopen. Wil de bewindvoerder voor zo’n handeling geen toestemming geven, dan is het mogelijk dat de kantonrechter op verzoek van de betrokkene daarvoor toch vervangende toestemming geeft. Dat kan per brief aan de kantonrechter worden gevraagd.

Testamentair bewind

In een testament kunt u als erflater bepalen dat er erfgenamen zijn die (nog) niet zelfstandig kunnen beschikken over hun deel van de nalatenschap. Testamentaire bewindvoering voorkomt dat het vermogen in verkeerde handen valt. De testamentair bewindvoerder beheert en beschermt de goederen na overlijden voor bepaalde tijd volgens de wensen van de erflater.

Waarom een testamentair bewindvoerder?

Soms moeten goederen, bijvoorbeeld waardevolle voorwerpen, een woning of spaargeld beschermd worden omdat de erfgenaam (nog) niet in staat is hier de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Vaak komt dat omdat de erfgenaam lichamelijke en/of geestelijke problemen heeft zoals dementie, een verstandelijke beperking of een verslaving maar ook vanwege een jeugdige leeftijd.

In het testament wordt vastgelegd wat de bevoegdheden en de verplichtingen van de testamentair bewindvoerder zijn. De beslissingen die de testamentair bewindvoerder maakt, liggen in lijn met de wensen van de erflater. De bewindvoerder houdt de administratie nauwkeurig bij en legt verantwoording over het financiële beheer af aan de erfgenaam en/of de rechtbank.

Wat kost een testamentair bewindvoerder?

Bij wet is bepaald dat de testamentair bewindvoerder jaarlijks 1% van het vermogen ontvangt als vergoeding. Hiervan kan worden afgeweken bij complexe situaties, negatieve nalatenschappen of erfenissen met een beperkte omvang. Uiteraard wordt de vergoeding vastgesteld in overleg met de betrokken kantonrechter of de erfgenamen.

Hoelang duurt een testamentair bewind?

De duur van een testamentair bewind verschilt en wordt vastgelegd in het testament door de erflater. Er bestaat testamentair bewind voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5 jaar na de 18e verjaardag en testamentair bewind voor een onbepaalde periode . Dit komt vaak voor bij erfgenamen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Het testamentair bewind eindigt ook door het overlijden van de erfgenaam of bij ontslag door de kantonrechter. Dit gebeurt als de noodzaak van het bewind niet langer bestaat, bijvoorbeeld bij een aantoonbaar einde van de verslavingsproblematiek.

Waarom Vaneveld Bewindvoering als testamentair bewindvoerder?

De testamentair bewindvoerder van Vaneveld Bewindvoering begrijpt waarom erflaters kiezen voor testamentair bewind. Bovendien rekenen wij vaak lagere tarieven dan een notaris. Daarnaast begrijpen we de ‘mitsen en maren’ van erfgenamen. Voor erfgenamen is het afwikkelen van een nalatenschap geen dagelijkse kost. Het roept soms weerstand op als een ander beslist over de nalatenschap en in de familiezaken duikt.

We geven zoveel mogelijk openheid van zaken, laten erfgenamen meekijken, leggen uit wat we doen en waarom we dat zo doen. Dankzij de combinatie van onze dienstverlening en onze doelgroep hebben we veel ervaring als het gaat om complexe familiesituaties. Daarnaast zijn we vaak geen vreemde van de familie omdat we bij leven al naast de cliënt stonden als beschermingsbewindvoerdermentor of curator.

Heeft u nog vragen?

Email: info@vaneveldbewindvoering.nl

Geachte lezer,

Zoals u allen al heeft meegekregen gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 in een ‘harde’ lockdown. Dat betekent ook dat wij weer volledig thuis gaan werken tot einde datum welke door de overheid zal worden aangegeven. Verlengen zij, dan verlengen wij onze maatregelen ook. Wij zijn helaas genoodzaakt om diverse zaken per direct door te voeren om de druk bij onze medewerkers te verlagen.

  • Gelieve enkel per mail uw verzoeken/vragen indienen, en dat zal binnen 2 werkdagen worden behandeld.
  • Whatsapp gebruiken wij NIET meer! De reden hiervan is dat wij controle willen houden op de verzoeken/vragen, en wanneer een medewerker uitvalt door bijv. COVID kan een collega het niet opvangen.  En wij willen de continuïteit waarborgen.
  • Wij accepteren niemand meer op kantoor
  • Alle afspraken welke zijn ingepland gaan NIET door
  • Zittingen welke door de rechtbank zijn ingepland komen hoogstwaarschijnlijk te vervallen, maar daar bericht de rechtbank u apart over.
  • Telefonische bereikbaarheid enkel van maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur op het bij u bekende 06 nummer. Het hoofdnummer is NIET bereikbaar daar wij NIET aanwezig zijn op kantoor. Maar voorkeur gaat nog steeds uit naar enkel mailen.

Wij begrijpen dat dit erg vervelend is, maar ook wij moeten ons houden aan de lockdown, en ook de veiligheid waarborgen van zowel u als van onze medewerkers. Ook wensen wij de continuïteit te waarborgen en de druk te verlagen bij onze medewerkers. Wij vanuit Vaneveld Bewindvoering krijgen een hogere werkdruk dan normaal, omdat alles weer digitaal verricht moet worden.

Wij danken u voor uw begrip en dat wij allemaal ons steentje bijdragen.

TELEFOONNUMMERS MEDEWERKERS INCL. WERKTIJDEN KUNT U VINDEN ONDER CONTACT.

Vriendelijke groet,

Brigitte van Mierle